Dokumentumok

Hitvallás

I.

NEMZET ÉS HAZA

Büszkék vagyunk arra, hogy az egységes magyar nemzet részei lehetünk, amit Magyarország a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségével közjogi értelemben megerősített.

Büszkék vagyunk szülőföldünkre, a történelmi Délvidékre, ahol Isten és a gondviselés kegyelméből eleink megőrizték a kereszténységet, a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat, gyarapították az egyetemes európai kultúrát.

Hiszünk történelmi múltunkban. Tiszteljük az elődeink által kiművelt jog- és érdekvédelmi vívmányokat. Hisszük, valljuk és tudjuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő szerves egységet és egészet alkot.

Tiszteljük az országot, amelyben élünk, a Szerbiában, a Vajdaságban, a Délvidéken velünk együtt és mellettünk élő nemzeti közösségek önazonosságát és szabadságát, de elvárjuk mindenkitől, hogy elismerje és tiszteletben tartsa magyar önazonosságunkat, egyéni és közösségi jogainkat, egyenrangúságunkat és méltóságunkat.

II.

ÉRTÉKEINK

Minden egyéni és közösségi jog alapja az egyenlőség és egyenjogúság elve. A törvény előtti egyenlőség alapkövetelmény, de a valós közösségi egyenrangúsághoz esélyegyenlőségre is szükség van.

Hiszünk az egyetemes emberi jogok sérthetetlenségében, az emberi méltóság és szabadság megfellebbezhetetlen fontosságában, a jogállam elvében, a hatalom korlátozásának szükségességében.

Hiszünk a szülőföldön való megmaradásunkban, a szellemi és anyagi gyarapodás lehetőségében, a közösségi autonómia eszméjében.

Hisszük, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány megfelelő közigazgatási keret a benne élő nemzetek békés együttélésére.

Hisszük és valljuk, hogy közösségünk megmaradása, fizikai és szellemi épsége, valamint gyarapodása csak akkor lehetséges, ha mi magunk is teszünk ezért, egyenként és közösségben, ha gondolkodó és cselekvő magyar emberek leszünk.

Hiszünk a tudomány és a szakértelem fontosságában, a közösségükért cselekedni akaró szakemberek mindenkori megbecsülésében.

Hisszük és valljuk, hogy a magyarság megmaradásának és gyarapodásának a legfontosabb eszköze a minőségi oktatás, a tudás és képzettség erősítése, a tömeges felvilágosodás pedig haladásunk egyetlen hatékony eszköze.

Hiszünk a közösségi szolidaritás fontosságában, délvidéki viszonylatban, de minden települési kisközösség szintjén is.

Hisszük, hogy a nem területi autonómiánk szerve a szabadon választott Magyar Nemzeti Tanács, amely a közösségi érdekek védelmének legfontosabb intézménye. Az MNT-ben a szakértelemnek és a jogszerű tevékenységnek kell érvényesülnie, amelynek munkájában folyamatosan törekedni kell a legszélesebb konszenzus kialakítására. Ehhez szükség van a hatalmi önkény, a csoport- és pártérdekek korlátozására, a folyamatos párbeszédre való törekvésre és konszenzus keresésére.

Tiszteljük a családot és annak nemzetmegtartó erejét. A család szétzilálása, fontosságának megkérdőjelezése a gyermekvállalás csökkenéséhez, a magyarság elöregedéséhez és eltűnéséhez vezet, ezért egyensúlyt kell teremteni a fejlődés és az anyagi biztonság, valamint a család értékeinek a védelme között.

III.

A KIREKESZTÉS ELLEN – A DEMOKRÁCIÁÉRT

Hiszünk a szólás- és sajtószabadságban, a szabad gondolkodásban. Elutasítjuk a hatalmi arroganciát és a vezérelvűség minden formáját.

Hiszünk a tanácskozó demokráciában, ahol a haladásnak feltétele és nem gátja a kritikus gondolkodás, a szellemi pluralitás, a mindenkori hatalom és a közösségi vezetők építő szándékú bírálata. Elutasítjuk, hogy pártvezérek sajátítsák ki maguknak nemzeti érdekeink meghatározásának és védelmének a jogát, hogy egyes vezetők a tévedhetetlenség kultuszát alakítsák ki maguk körül.

Elutasítjuk a nemzeti kizárólagosságot, közösségen belül és kívül egyaránt.

Elutasítjuk a pártalapú foglalkoztatás gyakorlatát közösségünkben és országosan egyaránt, mert az megcsúfolja a tisztességes munka becsületét. Elfogadhatatlan a kontraszelekció, hogy a szolgalelkűség, a szófogadás és a kapzsiság legyen a társadalmi és munkaerő-piaci előmenetel legfontosabb eszköze, hogy a szakértelem, a tisztesség és az emberi tartás nemkívánatos erényekké váljanak.

Elutasítjuk, hogy a nemzeti egység látszata érdekében magyar embereket rekesszenek ki és alázzanak meg, hogy a szabad véleménynyilvánítást a rombolással, az egység megbontásával egyenlítsék ki!

IV.

EGYÜTT EGYMÁSÉRT

Aggodalommal állapítjuk meg, hogy a délvidéki magyarság mára a már a létét is veszélyeztető válságba került. Falvaink-városaink napról napra ürülnek ki, a gyermekvállalási hajlandóság történelmi mélyponton van, az emberek többsége csalódott és elárvult, gyermekei jövőjét már nem a szülőföldön tervezi. Fiatalok és kevésbé fiatalok tömegesen költöznek el, jobb megélhetést, nagyobb biztonságot keresve az idegen világban.

Elég volt! Körmünkre égett a közösségünkön belüli képmutatás és önkényuralom, a tétlenség és tehetetlenség. Ezt a pusztulást nem nézhetjük tunyán és tétlenül, mozgalomba tömörülve kívánunk cselekedni nemzeti közösségünkért!

V.

CÉLJAINK – „NÉPÜNKKEL NÉPÜNKÉRT”

Mozgalmunk olyan embereket kíván megszólítani, akik egyaránt ragaszkodnak a szülőföldhöz és magyarságukhoz, akik tudással, szívvel és szorgalommal kívánnak aktívan tenni és cselekedni a közért.

Célunk a közéletünk széles körű és mélyreható szellemi és erkölcsi megújítása. Hittel és hitelesen kívánunk hatni és cselekedni. Szeretnénk beleszólni a közösségi életbe, nyomást gyakorolni és ellenőrizni a hatalom gyakorlóit, kitörési pontokat keresni, megkapaszkodási lehetőséget nyújtani a vidék mezőgazdasági lakosságának, a városi munkásságnak, a fiatal tudományos utánpótlásnak, lehetőleg az összes nemzettársunknak.

Célunk az egyén és a közösség közötti aktív párbeszéd kialakítása a közösségi élet minden szintjén, minden társadalmi területen közösségmegtartó programok, rendezvények és vállalások megszervezése a szülőfölddel való kapocs erősítése, valamint feltételrendszerének megteremtése és megtartása céljából. Célunk a pályázatok útján történő átlátható, pártatlan és követhető támogatási rendszer gyakorlatának visszaállítása. Ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy a rendelkezésre álló források elosztása megkérdőjelezhetetlenül szolgálja a közösség céljait.

Jogainkat a mindenkori közös érdekek mentén, követeléseink megértetésén keresztül párbeszéddel valósíthatjuk meg.

Célunk az önkéntességen alapuló, de szervezett cselekvés.

Nem vagyunk bólogató alattvalók, és másokat sem kívánunk azzá tenni. A nemzetért, a közjóért kívánunk cselekedni, tisztességgel, őszintén, szakértelemmel. Nyitottak vagyunk, mindenkire szükségünk van, aki e hitvallást magáénak érzi, és eszerint kíván cselekedni!

Mozgalmunk otthont kíván teremteni a szülőföldön, békés élhető otthont mindenkinek. Mi még érzünk magunkban tudást, erőt és elszántságot a cselekvéshez. Hisszük, hogy vagyunk elegen ahhoz, hogy tudással és becsülettel, egymást segítve megőrizzük a magyar szót és kultúrát több mint ezeréves szülőföldünkön. Azokkal, akik különböző okokból távoztak a szülőföldről, élő kapcsolatot szeretnénk fenntartani és érdemben elősegíteni hazatérésüket. Nem mondunk le róluk!

Amit választunk:

  • a legyőzés helyett a meggyőzést,
  • a félelem és a gyűlölet gerjesztése helyett a szeretetet,
  • a hazátlanság és gyökértelenség helyett az otthonteremtést,
  • az önkényesség helyett az önkéntességet,
  • a butítás helyett a tanítást,
  • a kizárás helyett a kitartást,
  • a törtetés helyett a törődést,
  • a menni helyett a tenni-t.